Có 2 kết quả:

詭道 quỷ đạo鬼道 quỷ đạo

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối gian trá lừa gạt — Còn chỉ phép dùng binh, vì dùng binh thì không ngại gian dối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường lối của ma, chỉ đường lối bất chính.