Có 2 kết quả:

匮边 quỹ biên櫃邊 quỹ biên

1/2

quỹ biên

giản thể

Từ điển phổ thông

nằm nghiêng

quỹ biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

nằm nghiêng