Có 1 kết quả:

瓜期 qua kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đổi thay chức việc, hẹn người này đến thay người kia. § Xem “cập qua” 及瓜.

Một số bài thơ có sử dụng