Có 2 kết quả:

觀音菩薩 quan âm bồ tát观音菩萨 quan âm bồ tát

1/2

Từ điển phổ thông

Quan Âm Bồ Tát

Từ điển phổ thông

Quan Âm Bồ Tát