Có 1 kết quả:

官立 quan lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do triều đình, nhà nước làm ra. Cũng như: Công lập.

Một số bài thơ có sử dụng