Có 1 kết quả:

鰥寡 quan quả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn ông goá vợ và người đàn bà goá chồng. Cũng chỉ người không nơi nương tựa. Gia huấn ca của Nguyễn Trãi có câu: » Thương người quan quả cô đơn, Thương người đói rét lầm than kêu đường «.

Một số bài thơ có sử dụng