Có 1 kết quả:

龜板 quy bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vỏ rùa.