Có 1 kết quả:

龜背 quy bối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cong ( như hình mui rùa ).

Một số bài thơ có sử dụng