Có 2 kết quả:

歸功 quy công龜公 quy công

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kể công lao của người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chồng có vợ thông dâm với người khác.