Có 1 kết quả:

規矩 quy củ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thước tròn và cái thước vuông của người thợ mộc. Chỉ phép tắc phải theo.

Một số bài thơ có sử dụng