Có 1 kết quả:

歸真 quy chân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở về với con người thật của mình — Tiếng nhà Phật, chỉ sự chết.

Một số bài thơ có sử dụng