Có 3 kết quả:

歸政 quy chính歸正 quy chính規正 quy chính

1/3

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trả lại quyền trị nước.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở lại con đường ngay thẳng.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uốn cho thẳng. Sửa chữa cho đúng.