Có 2 kết quả:

归还 quy hoàn歸還 quy hoàn

1/2

quy hoàn

giản thể

Từ điển phổ thông

trở về, trở lại, quay lại

quy hoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở về, trở lại, quay lại

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở về.

Một số bài thơ có sử dụng