Có 2 kết quả:

歸化 quy hoá龜貨 quy hoá

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi lòng dạ mà xin theo về.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật quý, đồng bạc.