Có 3 kết quả:

規劃 quy hoạch規畫 quy hoạch规畫 quy hoạch

1/3

quy hoạch

phồn thể

Từ điển phổ thông

vạch ra mưu kế

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn định trù tính.

quy hoạch

giản thể

Từ điển phổ thông

vạch ra mưu kế