Có 1 kết quả:

歸官 quy quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bị tịch thu để xung vào của công.

Một số bài thơ có sử dụng