Có 2 kết quả:

归罪 quy tội歸罪 quy tội

1/2

quy tội

giản thể

Từ điển phổ thông

quy tội, khép tội cho ai

quy tội

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy tội, khép tội cho ai

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đổ lỗi cho người khác — Như Quy cữu 歸咎.