Có 2 kết quả:

規程 quy trình规程 quy trình

1/2

quy trình

phồn thể

Từ điển phổ thông

quy trình

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn khổ và thứ tự phải theo.

Một số bài thơ có sử dụng

quy trình

giản thể

Từ điển phổ thông

quy trình