Có 1 kết quả:

捐銀 quyên ngân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quyên kim 捐金.