Có 17 kết quả:

卷 quyến圳 quyến婘 quyến帣 quyến悁 quyến狷 quyến獧 quyến甽 quyến畎 quyến眷 quyến睊 quyến睠 quyến絭 quyến罥 quyến羂 quyến蜎 quyến鄄 quyến

1/17

quyến [quyền, quyển]

U+5377, tổng 8 nét, bộ tiết 卩 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

thu xếp lại

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sách vở, thư tịch. § Ngày xưa, thư tịch viết trên vải lụa hoặc giấy cuốn lại được, nên gọi thư tịch là “quyển”. ◎Như: “khai quyển hữu ích” 開卷有益 mở sách đọc thì học được điều hay.
2. (Danh) Cuốn. § Sách gồm nhiều phần, mỗi phần đóng làm một cuốn riêng, gọi là “quyển”. ◎Như: “quyển nhất” 卷一 cuốn một, “quyển nhị” 卷二 cuốn hai.
3. (Danh) Thư, họa cuốn lại được. ◎Như: “họa quyển” 畫卷 bức tranh cuốn.
4. (Danh) Văn thư của quan, văn kiện hành chánh nhà nước. ◎Như: “án quyển” 案卷 hồ sơ.
5. (Danh) Bài thi. ◎Như: “thí quyển” 試卷 bài thi, “khảo quyển” 考卷 chấm bài thi, “nạp quyển” 納卷 nộp bài thi.
6. (Danh) Lượng từ: cuốn, tập. ◎Như: “tàng thư tam vạn quyển” 藏書三萬卷 tàng trữ ba vạn cuốn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Độc thư phá vạn quyển, Hạ bút như hữu thần” 讀書破萬卷, 下筆如有神 (Tặng Vi Tả Thừa trượng 贈韋左丞丈) Đọc sách rách bung cả vạn cuốn, Hạ bút như có thần.
7. Một âm là “quyến”. (Động) Cuốn, cuộn. § Thông 捲. ◎Như: “bả trúc liêm tử quyến khởi lai” 把竹簾子捲起來 cuốn mành lại, “xa quyến khởi trần thổ” 車卷起塵土 xe cuốn theo bụi.
8. (Động) Thu xếp lại, giấu đi. § Thông 捲. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Tắc quyến kì thuật” 則卷其術 (Tử Nhân truyện 梓人傳) Liền thu giấu thuật của mình đi.
9. (Danh) Chỉ các thứ có hình cuộn tròn lại. § Thông 捲. ◎Như: “hoa quyến” 花卷.
10. (Danh) Đồ làm cho uốn cong. ◎Như: “phát quyến” 髮卷 ống để uốn tóc.
11. (Danh) Lượng từ: cuộn, ống. ◎Như: “tam quyển vệ sanh chỉ” 三卷衛生紙 ba cuộn giấy vệ sinh.
12. Một âm là “quyền”. (Tính) Cong. ◎Như: “quyền chi” 卷枝 cành cong, “quyền khúc” 卷曲 cong queo.
13. (Tính) Xinh đẹp. ◇Thi Kinh 詩經: “Hữu mĩ nhất nhân, Thạc đại thả quyền” 有美一人, 碩大且卷 (Trần phong 陳風, Trạch bi 澤陂) Có một người đẹp, Cao lớn và xinh đẹp.
14. (Danh) Nắm tay. § Thông “quyền” 拳. ◎Như: “nhất quyền thạch chi đa” 一卷石之多 chỉ còn một nắm đá.
15. § Thông “cổn” 袞.

Từ điển Thiều Chửu

① Quyển. Tranh sách đóng thành tập để gấp mở được gọi là quyển. Văn bài thi cũng gọi là quyển. Như làm xong đem nộp gọi là nạp quyển 納卷.
② Các văn án của quan để lại cũng gọi là quyển. Như án quyển 案卷 quyển văn án.
③ Một âm là quyến. Thu xếp lại.
④ Lại một âm là quyền. Cong, cũng có nghĩa như quyền 拳 (nắm tay). Như nhất quyền thạch chi đa 一卷石之多 chỉ còn một nắm đá. Lại cùng nghĩa với chữ cổn 袞.

Tự hình 4

Dị thể 15

Một số bài thơ có sử dụng

quyến

U+5733, tổng 6 nét, bộ thổ 土 + 3 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

rãnh nước ngoài đồng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngòi nước, lạch nước ven ruộng. § Thường dùng để gọi tên đất. ◎Như: “Thâm Quyến” 深圳.

Từ điển Trần Văn Chánh

(đph) Rãnh nước ngoài đồng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngòi nước chảy trong đồng ruộng.

Tự hình 2

Dị thể 2

quyến [quyền]

U+5A58, tổng 11 nét, bộ nữ 女 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Quyến 眷 — Một âm là Quyển. Xem Quyển.

Tự hình 1

Dị thể 4

quyến

U+5E23, tổng 9 nét, bộ cân 巾 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái túi lớn bằng vải đựng đồ vật. Cái đẫy — Cái ống tay áo hẹp.

Tự hình 1

quyến [quyên]

U+6081, tổng 10 nét, bộ tâm 心 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lo lắng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nóng nảy.
2. (Tính) Giận dữ, tức giận. ◇Lưu Hướng 劉向: “Tràng phẫn quyên nhi hàm nộ hề” 腸憤悁而含怒兮 (Cửu thán 九歎, Phùng phân 逢紛) Ruột gan phẫn nộ mà ôm giận hề.
3. (Tính) Lo buồn, ưu uất. ◇Thi Kinh 詩經: “Trung tâm quyên quyên” 中心悁悁 (Trần phong 陳風, Trạch bi 澤陂) Trong lòng đau đáu.
4. § Cũng đọc là “quyến”.

Từ điển Thiều Chửu

① Tức giận.
② Lo, như trung tâm quyên quyên 中心悁悁 trong lòng đau đáu, cũng đọc là chữ quyến.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nôn nóng, dễ cáu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng nảy gấp rút — Một âm khác là Quyên. Xem Quyên.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

quyến

U+72F7, tổng 10 nét, bộ khuyển 犬 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngay thẳng, không làm việc xấu

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trong sạch, ngay thẳng, không dua nịnh. ◇Luận Ngữ 論語: “Quyến giả hữu sở bất vi” 狷者有所不為 (Tử Lộ 子路) Người thanh cao chính trực có những điều (xấu xa) không làm.
2. (Tính) Nóng nảy, cấp táo. ◎Như: “quyến cấp” 狷急 nóng nảy, hấp tấp.

Từ điển Thiều Chửu

① Có tính cao khiết không thèm làm việc nhơ danh.
② Tính tình hẹp nóng nảy cũnāg gọi là quyến.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tính tình nóng nảy hẹp hòi;
② Ngay thẳng liêm khiết, cao khiết, trong sạch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng nảy. Như chữ Quyến 悁 — Thận trọng giữ gìn.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 3

quyến

U+7367, tổng 16 nét, bộ khuyển 犬 + 13 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhảy vội

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nóng nảy, vội vàng. § Cũng như “quyến” 狷.

Từ điển Thiều Chửu

① Vội nhảy, kíp. Cùng nghĩa với chữ quyến 狷.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nhảy vội;
② Như 狷.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Quyến 狷.

Tự hình 2

Dị thể 2

quyến

U+753D, tổng 8 nét, bộ điền 田 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Quyến 畎,

Tự hình 2

Dị thể 2

quyến

U+754E, tổng 9 nét, bộ điền 田 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khơi thông

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngòi nước trong ruộng. ◇Thư Kinh 書經: “Tuấn quyến quái, cự xuyên” 濬畎澮, 距川 (Ích tắc 益稷) Khơi ngòi rạch, cho tới sông.
2. (Danh) Chỗ hang núi thông ra sông.

Từ điển Thiều Chửu

① Về phần sâu rộng trong khoảng mẫu ruộng gọi là quyến.
② Khơi thông.
③ Cái ngòi dẫn nước vào ruộng. Chỗ hang núi thông với nước.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (cũ) Ngòi nước giữa cánh đồng, ngòi dẫn nước vào ruộng;
② Khe, thung lũng, lũng núi;
③ (văn) Phần sâu trong khoảng mẫu ruộng;
④ (văn) Khoi thông, khơi thông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạch nước nhỏ chảy trong đồng ruộng.

Tự hình 2

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

quyến

U+7737, tổng 11 nét, bộ mục 目 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. người thân
2. lưu luyến, nhớ nhung

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhìn lại, đoái trông. ◇Thi Kinh 詩經: “Nãi quyến tây cố” 乃眷西顧 (Đại nhã 大雅, Hoàng hĩ 皇矣) Cho nên đoái trông đến miền tây.
2. (Động) Nhớ đến, lưu luyến. ◎Như: “quyến luyến” 眷戀 nhớ nhung bịn rịn, “quyến niệm” 眷念 nhớ nghĩ.
3. (Động) Quan tâm, chiếu cố. ◎Như: “thần quyến” 宸眷 được vua yêu nhìn đến, “hiến quyến” 憲眷 được quan trên chiếu cố.
4. (Danh) Người thân thuộc. ◎Như: “gia quyến” 家眷 người nhà, “thân quyến” 親眷 người thân. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đại Ngọc kiến liễu, tiên thị hoan hỉ, thứ hậu tưởng khởi chúng nhân giai hữu thân quyến, độc tự kỉ cô đan, vô cá thân quyến, bất miễn hựu khứ thùy lệ” 黛玉見了, 先是歡喜, 次後想起眾人皆有親眷, 獨自己孤單, 無個親眷, 不免又去垂淚 (Đệ tứ thập cửu hồi) Đại Ngọc thấy thế, trước còn vui, sau nghĩ người ta đều có bà con, chỉ có mình là trơ trọi, không một người thân, bất giác lại chảy nước mắt.
5. (Danh) Tiếng tôn xưng phụ nữ đã có chồng. ◇Chu Đức Nhuận 朱德潤: “Vấn thị thùy gia hảo trạch quyến? Sính lai bất thức bái cô chương” 問是誰家好宅眷? 聘來不識拜姑嫜 (Vịnh ngoại trạch phụ 詠外宅婦) Hỏi là phu nhân tôn quý nhà ai đó? Đến thăm không biết bái lễ cha mẹ chồng.

Từ điển Thiều Chửu

① Nhìn lại, quyến cố. Ðược vua yêu nhìn đến gọi là thần quyến 宸眷, được quan trên yêu gọi là hiến quyến 憲眷.
② Người thân thuộc. Tục gọi các người nhà là gia quyến 家眷, hàng dâu gia cũng gọi là thân quyến 親眷.
③ Yêu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhớ: 眷念 Nhớ nhung;
② (văn) Nhìn lại, nhìn đến, yêu: 宸眷 Được vua nhìn đến; 憲眷 Được quan trên yêu;
③ Người nhà, người thân thuộc: 眷屬 Người nhà, gia quyến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhớ nghĩ tới. Yêu mến. Truyện Hoa Tiên có câu: » Bầu trời riêng chiếm phong quang, Cảnh nhường quyến khách, Khách nhường quên xa « — Ta còn hiểu là rủ rê, lôi cuốn. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quyến anh rủ yến tội này tại ai « — Người thân thuộc, họ hàng. Td: Gia quyến ( chỉ chung những người thân thuộc trong nhà ).

Tự hình 3

Dị thể 8

Từ ghép 8

Một số bài thơ có sử dụng

quyến

U+774A, tổng 12 nét, bộ mục 目 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ghé mắt nhìn

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Nhìn nghiêng, nhìn qua một bên. ◎Như: “quyến nộ” 睊怒 ghé mắt nhìn một cách tức giận. ◇Mạnh Tử 孟子: “Cơ giả phất thực, lao giả phất tức, quyến quyến tư sàm, dân nãi tác thắc” 飢者弗食, 勞者弗息, 睊睊胥讒, 民乃作慝 (Lương Huệ Vương hạ 梁惠王下) Người đói không được ăn, người nhọc nhằn không được nghỉ, gườm gườm nhìn gièm pha lẫn nhau, dân thành gian ác.

Từ điển Thiều Chửu

① Quyến quyến 睊睊 nghé mắt nhìn.

Từ điển Trần Văn Chánh

【睊睊】quyến quyến [juànjuàn] (văn) Ghé mắt nhìn, liếc nhìn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa mắt nhìn — Liếc nhìn.

Tự hình 2

Dị thể 1

quyến

U+7760, tổng 13 nét, bộ mục 目 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. người thân
2. lưu luyến, nhớ nhung

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 眷.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quay đầu lại mà nhìn.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

quyến

U+7D6D, tổng 12 nét, bộ mịch 糸 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi dây — Cột lại — Mối liên hệ. Dùng như chữ Quyến 眷.

Tự hình 2

Dị thể 2

quyến

U+7F65, tổng 12 nét, bộ võng 网 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngăn trở

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mắc, móc, giăng, kết, gàn quải. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Mao phi độ giang sái giang giao, Cao giả quải quyến trường lâm sao” 茅飛渡江灑江郊, 高者掛罥長林梢 (Mao ốc vi thu phong sở phá ca 茅屋為秋風所破歌) (Cỏ mái) tranh bay qua sông, rải khắp vùng ven sông, Cái bay cao thì mắc trên ngọn cây rừng.
2. (Danh) Tục gọi các loài sâu bọ nó giăng lưới để bắt sâu khác là “quyến” (như mạng nhện).
3. (Danh) Lưới bắt chim, thú.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngăn trở, gàng quải. Tục gọi các loài sâu bọ nó giăng lưới để bắt sâu khác là quyến (như mạng nhện).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Treo lên;
② Ngăn trở, gàn quải;
③ (Côn trùng) giăng mạng nhện ra (để bắt dính loài côn trùng khác).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buột lại. Cột lại.

Tự hình 1

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

quyến [quyên, quyển]

U+7F82, tổng 18 nét, bộ võng 网 + 13 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giăng lưới bắt (dã thú).
2. (Danh) Cuộn dây, thừng.

Tự hình 1

Dị thể 2

quyến [quyên]

U+870E, tổng 13 nét, bộ trùng 虫 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con loăng quăng.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

quyến [quyên]

U+9104, tổng 11 nét, bộ ấp 邑 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một ấp thuộc nước Vệ thời Xuân Thu, đất cũ thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay.

Tự hình 2

Dị thể 2