Có 2 kết quả:

悁急 quyến cấp狷急 quyến cấp

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng nảy gấp rút.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng nảy gấp rút.