Có 1 kết quả:

權變 quyền biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạm thay đổi đường lối cho phù hợp với sự việc xảy ra, với hoàn cảnh mới.

Một số bài thơ có sử dụng