Có 2 kết quả:

权力 quyền lực權力 quyền lực

1/2

quyền lực

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền lực, uy quyền, thế lực

quyền lực

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyền lực, uy quyền, thế lực

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức mạnh tinh thần khiến người khác phải nghe theo.