Có 1 kết quả:

權謀 quyền mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quyền lực 權力.

Một số bài thơ có sử dụng