Có 1 kết quả:

權勢 quyền thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có địa vị lớn và sức mạnh: » Chớ khoe quyền thế chớ cười hàn vi « ( Phan Trần ).

Một số bài thơ có sử dụng