Có 2 kết quả:

卷曲 quyển khúc捲曲 quyển khúc

1/2

quyển khúc

giản thể

Từ điển phổ thông

uốn cong, vặn xoắn

quyển khúc

phồn thể

Từ điển phổ thông

uốn cong, vặn xoắn

Một số bài thơ có sử dụng