Có 1 kết quả:

捲而懷之 quyển nhi hoài chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộn lại mà giấu trong lòng, ý nói giấu tài không chịu ra làm quan.