Không có kết quả phù hợp, bạn có thể tra nghĩa của từng chữ:

quy���nh��nh