Có 1 kết quả:

絳 ráng

1/1

ráng [giáng]

U+7D73, tổng 12 nét, bộ mịch 糸 + 6 nét
phồn thể, hình thanh