Có 1 kết quả:

索取 sách thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đòi lấy về làm của mình.