Có 2 kết quả:

插图 sáp đồ插圖 sáp đồ

1/2

sáp đồ

giản thể

Từ điển phổ thông

minh hoạ

sáp đồ

phồn thể

Từ điển phổ thông

minh hoạ