Có 1 kết quả:

殺敵 sát địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết giặc.