Có 1 kết quả:

逞惡 sính ác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hay làm, thích làm việc xấu xa.