Có 1 kết quả:

朔邊 sóc biên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ranh giới phía bắc.

Một số bài thơ có sử dụng