Có 1 kết quả:

騶騎 sô kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cưỡi ngựa. Lính cưỡi ngựa.