Có 1 kết quả:

崇高 sùng cao

1/1

sùng cao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

uy nghi, oai vệ, đường bệ

Một số bài thơ có sử dụng