Có 1 kết quả:

崇蕕 sùng do

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi trọng thứ cỏ do, là thứ cỏ hôi, ý nói vua dùng kẻ không có tài đức. Chiến Tụng Tây hồ phú của Phạm Thái có câu: » Khóm do nọ hẳn đến ngày thì cắt, kẻ muốn tình chung mà rửa sạch, bỗng buông tuồng gian ác lại sùng do «.