Có 1 kết quả:

崇麗 sùng lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao lớn đẹp đẽ.