Có 1 kết quả:

崇崖 sùng nhai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sườn núi cao.