Có 1 kết quả:

崇奉 sùng phụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi trọng, thờ kính.