Có 1 kết quả:

崇信 sùng tín

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi là cao quý và hết lòng tin tưởng.