Có 1 kết quả:

崇尚 sùng thượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quý trọng ưa chuộng.

Một số bài thơ có sử dụng