Có 1 kết quả:

崇文 sùng văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôn trọng văn hoá — Ham chuộng văn chương.

Một số bài thơ có sử dụng