Có 2 kết quả:

抬头 sĩ đầu抬頭 sĩ đầu

1/2

sĩ đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

ngẩng đầu