Có 1 kết quả:

士兵 sĩ binh

1/1

sĩ binh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

binh sĩ, lính, quân nhân

Từ điển trích dẫn

1. Người lính, binh sĩ. ★Tương phản: “tướng quân” 將軍.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính trong quân đội. Cũng gọi là Binh sĩ. Cũng như Sĩ tốt.