Có 1 kết quả:

士林 sĩ lầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giới đi học, có học — Giới làm quan.

Một số bài thơ có sử dụng