Có 1 kết quả:

初冬 sơ đông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lúc bắt đầu mùa đông, tức tháng 10 âm lịch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc bắt đầu mùa đông, tức tháng 10 âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng