Có 1 kết quả:

初期 sơ kỳ

1/1

sơ kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thời kỳ đầu, giai đoạn đầu

Một số bài thơ có sử dụng