Có 2 kết quả:

初心 sơ tâm疏心 sơ tâm

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ chểnh mảng. Không để ý.