Có 1 kết quả:

山呼 sơn hô

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hán Vũ Đế lên núi “Tung” 嵩, quần thần ba lần hô vạn tuế, gọi là “sơn hô” 山呼. Sau dùng làm lời thần dân chúc tụng thiên tử. § Cũng gọi là “hô tung” 呼嵩, “tam hô” 三呼, “tung hô” 嵩呼.

Một số bài thơ có sử dụng